English Shqip   

Agjenda e trajnimeve
July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ÇMIMORJA PËR TRAJNIME NË NIVELIN BAZIK DHE MASTER KOSOVA, 2014

Niveli Bazik
120 orë   = 4 seminare x 30 orë

1 seminar = 30 orë çmimi  kushton 50 euro

4 seminare kushtojnë 200 euro

30 orë intervision, dy orë intervizim kushton 5 euro
Totali për 30 orë kushton 75 euro

Çertifikata e kursit Bazik kushton 50 euro

Anëtarësia vjetore për Qendrën Kosovare për Psikoterapi Pozitive kushton 10 euro

TOTALI I SHPENZIMEVE PËR BAZIKUN KUSHTON 335 EURO
 

Pagesa mund të bëhet në tri kiste ku kisti i parë duhet të jetë në vlerë prej 100 euro dhe pagohet ne momentin e regjistrimit. Dy kistet tjera bëhen më së largu deri në modulin(seminarin) e tretë.

Për studentët që nuk kanë mundësi të pagojnë me këste, pagesa mund të bëhet edhe sipas moduleve(seminareve), por në fund të trajnimit studenti duhet të ketë përfunduar obligimet e pagesës.   
 

MASTER KURSI
300 orë   = 10 seminare x 30 orë

1 seminar = 30 orë çmimi  kushton 75 euro
10 seminare kushtojnë 750 euro

60 orë sesione të intervisionit që mbahen në formë grupore dhe çmimi për dy orë kushton 5 euro dhe totali i orëve të intervizionit kushton 150 euro

100 ore sesione te vetzhvillimit qe mund te jene individuale ose grupore. Dy orë session në vet zhvillim kushton 5 euro dhe totali për orët në vet-zhvillim kushton 250 euro,

35 orë supervizim klinik për rastin kushton 10 euro për orë 35 x 10 = 350 euro 

Diploma e masterit kushton 150 euro

Anëtarësia vjetore për Qendrën Kosovare për Psikoterapi Pozitive kushton 10 euro

TOTALI PER KURSIN MASTER KUSHTON 750+150+250+350+150+10= 1660 Euro

Pagesa mund të bëhet në gjashtë kiste ku kisti i parë duhet të jetë në vlerë prej  300 euro dhe paguhet në momentin e regjistrimit. Pesë kistet tjera( me nga 255 euro) bëhen më së largu deri në modulin(seminarin) e dhjetë.
Për studentet që nuk kanë mundësi të pagojnë me këste, pagesa mund të bëhet edhe sipas moduleve(seminareve), por në fund të trajnimit studenti duhet të ketë përfunduar obligimet e pagesës.

Pagesa e Diplomave bëhet sipas kategorisë që ka përcaktuar Banka Botërore të përcaktuar sipas të ardhurave për banonr për shtetet që janë anëtare në Bankën Botërore. Kosova bën pjesë në kategorinë C.
Pagesat për Diplomat e Bazikut dhe Masterit tërësisht derdhen në Asociacionit Botëror për Psikoterapi Pozitive-WAPP, e jo në Qendrën Kosovare për Psikoterapi Pozitive-QKPP.