English Shqip   

Agjenda e trajnimeve
July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KURIKULUMI PËR NIVELIN BAZIK

MODULI I PARË- HYRJE NË PSIKOTERAPINË POZITIVE

Temat e seminarit-30 orë akademike - 3 ditë x 7.5 orë

 • Psikoterapia pozitive: definimi,organizimi, efikasiteti,modeli i trajnimit
 • Tri principet në Psikoterapin Pozitive
 • Imazhi pozitiv për njeriun, qasja pozitive, interpretimi pozitiv
 • Qasja trans-kulturore, sfidat dhe përfitimet e jetës në botën multikuturore
 • Teknikat inovative në PP(hyrja); modeli i balancit, modeli i modelimit, ftësitë bazike dhe aktuale, 5 fazat e terapisë(AD) dhe vet-ndihma, 3 fazat e intervenimit, konflikti Bazik, Aktual, Mbrendshëm dhe Kyq, interpretimi        pozitiv, letër simptomit, përdorimi i humoreve, tregimeve dhe fjalëve të urta
 • Konflikti Aktual, aftësia për të reaguar në konflikte, lista e raportit vetanak
 • Konflikti kyq
 • Balanc modeli: 4 dimensionet në jetë
 • 4 sferat e reagimeve në konflikte dhe mekanizmat e ikjes dhe të kompenzimit
 • Tipat e reagime; modeli i zgjidhjes dhe ikjes(normale/hipo/hiper)
 • Psikosomatika(prezentim i shkurt i balanc modelit)
 • Identifikimi profesional si objekt për trajnim profesional(diskutimi duke  përdorur balanc modelin)

Detyrë: praktikimi i PP në përvojën personale(caktimi i balancë modelit personal)

 

 

MODULI I DYTË- ZGJIDHJA POZITIVE E KONLFIKTIT

Temat e seminarit-30 orë akademike - 3 ditë x 7.5 orë


Reflektimet nga përvoja personale në përcaktimin e balancë modelit në jetën e përditshme

 • Aftësit bazike si mundësi për zhvillim
 • Aftësitë primare.Konflikti bazikë. Kultura familiare, konceptet dhe traditatë. Efektet e vlerave kulturore në koncepte dhe raporte(traditat dhe keqkuptimet)
 • Teoria e mikrotraumës dhe përmbajtja e konfliktit. IAD
 • Dimenzioni i katër modeleve nga e përvoja e kaluarës
 • Mungesa si pjesë e zhvillimit, problemet si faktor apo instrumentet komunikuese. Interpretimi pozitiv i konflikteve/çrregullimeve si hipoteza psikodinamike.
 • Katër dimenzione në raprte dhe përgjegjësi(vet-zhvillim)
 • Pesë nivelet në zgjidhjen e konflikteve
 • Supervizioni dhe studim rasti
MODULI I TRETË- MARRËDHËNIA POZITIVE TERAPEUTIKE

Temat e seminarit-30 orë akademike - 3 ditë x 7.5 orë


Reflektimet nga përvoja personale në përcaktimin e balancë modelit në jetën e përditshme

 • Marrëdhënia Klient - Terapist pozitiv
 • Efektet e vlerave kulturore në marrëdhënien terapeutike
 • Përdorimi i tregimeve, fjalëve të urta dhe humorit në Psikoterapinë Pozitive,funksionet, burimet, pengesat, ushtrime praktike
 • Pesë fazat e trajtimit dhe konsultim
 • Observimi;makro dhe mikro trauma; instrumentet në observim; interpretimi pozitiv, qasja trans-kulturore
 • Inventarimi; instrumentet e inventarimit; formulimi i konfliktit, bazik, aktual, brendshëm dhe kyç
 • Inkurajimi; gjetja e burimeve; instrumentet e stimulimit
 • Verbalizmi; instrumentet e verbalizmit
 • Zgjerimi i qëllimeve; instrumentet e zgjerimit të qëllimeve
 • Demonstrimi i pesë fazave në sesionin terapeutik
 • Fushat e përgjegjësisë terapeutike(vet-zhvillim në grupe të vogla)
 • Supervizime dhe studim rasti në fund të çdo dite

 

 

MODULI I KATËRT-APLIKIMI I PSIKOTERAPISË POZITIVE

Temat e seminarit-30 orë akademike - 3 ditë x 7.5 orë

 

Reflektimet nga përvoja personale në përcaktimin e balancë modelit në jetën e përditshme

 • Plani i trajtimit në Psikoterapinë Pozitive
 • Pesë fazat në intervistën e parë në Psikoterapinë Pozitive
 • Pesë fazat e terapisë/këshillimit
 • Pesë fazat e sesionit
 • Pesë fazat në vet-ndihmë dhe edukim
 • Psikoterapia Pozitive Familjare; instrumentet në terapinë familjare,roli i trapistit në terapinë familjare
 • Psikoterapia Pozitive Familjare në profesionet e ndryshme(detyra për student, format e ndryshme nga prizma e vet studentëve), psikosomatika, mjekësia, psikiatria,grupet, fëmijë dhe adoleshentët, udhëheqja, edukimi, biznesi, etj
 • Supervizimi dhe studimi i rastit